Хотел, ресторант, магазини и трафопост в УПИ I 87, кв.146 по плана на гр. Созопол, общ. Созопол

Код обект: 044.003
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с размери 49.30m по дългата страна и 33.50m в другата. Конструкцията е безскелетна – проектирана като стоманобетонна монолитна, състояща се от безгредови/частично гредови/ плочи, греди, шайби и колони. Покривът е плосък, на места скатен, изпълнен върху стоманобетонните плочи на кота +12,30 и +15,10m. Фундамента на сградата представлява фундаментна плоча с дебелина 50см. Същата е фундирана на кота -4,85 (абсолютна кота -3,03). При изчисляването на фундаментните плочи бяха направени решения за четири товарни състояния – пълно натоварване и водно ниво на кота фундиране, пълно натоварване и водно ниво на абсолютна кота 0,00 ( според геоложкия доклад), само от постоянни товари – бетон и обратен насип с водно ниво не по-високо от котата фундиране и постоянни товари – бетон и обратен насип с водно ниво на абсолютна кота 0,00 (според геоложкия доклад). Бяха направени по две изчисления за всяко състояние, с цел отчитане на реалната винклерова константа на почвата.

Година на проектиране 2014г.

Година на строителство 2015г.

Фаза Технически Проект.

РЗП: 5240 м2
Партньори: Водещ проектант инж. Георги Гурев, Проектконсулт ЕООД