Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър

 

Код обект: 003.023
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и Реконструкция
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Детска градина
Кратко описание: Обектът представлява съсществуваща сграда, с максимални габарити 23,35/15,10м и максимална височина +8,40. Съдържа сутерен, партер и два надземни етажа. Конструкцията на сградата е монолитна смесена. Основно сградата е изпълнена с носеща тухлена зидария от плътни единични тухли, обрамчени със стоманобетонни вертикални и хоризонтални пояси и стоманобетонни плочи. Половината плоча в сутерена и цялата покривна плоча са решени като гредови, стъпили на стоманобетонни колони.  Сградата е строена през 90те години и има издаден акт 16 (разрешение за ползване). Няма запазена проектна документация по част конструкции.

Сградата е проектирана като жилищна. Настоящия проект сменя предназначението на сградата в детска градина. Новото архитектурно решение минимално променя конструктивните елементи. В сутерена и партера се предвижда минимално разширяване на сградата. В половината сутерен се сваля котата на пода с 30см. На покривната плоча се отваря отвор за достъп до покрива, който се покрива със смесена конструкция – стоманени колони и греди и гредоред от дърво.

Проектирането включва следните етапи:
• Конструктивно заснемане за установяване на съществуващото положение на конструкцията на сградата;
• Преизчисляване на сградата за носимоспособност на вертикални и хоризонтални товари.
• Проект за усилване на конструкцията на сградата.

Тъй като няма предоставена проектна документация е направено пълно конструктивно обследване, което установи местата и размерите на конструктивните елементи, класа на вложените бетони и количество армировка на ключови места от конструкцията. Конструктивните елементи не са в добро състояние. Изводите от направеното заснемане и изчисления за носимоспособност са, че конструкцията на сградата в този си вид не отговоря на действащата в момента нормативна база и същата трябва да се усили.

Изчисленията на ивичните основи показват, че те могат да предадат товарите на земната основа. Излизат проверките на напреженията в основната плоскост и якостните проверки. Не излизат единичните проверки под колони СК23 и СК23а. За целта същите се усилват. Правят се и нови фундаменти във връзка с изливането на нови стоманобетонни колони. Част от рандбалките се усилват.

Носещата зидария в сутерена да се презида изцяло с единични тухли марка 15MPa с кухини по-малко от 15% и марка на разтвора 10 MPa. Фугата между най-горния ред тухли и стоманобетонните пояси да се уплътни с циментопясъчен разтвор с набъбващ цимент. В надземните етажи да се възстанови зидарията на местата, където е нарушена целоста им.

Вертикалните стоманобетони елементи могат да се разделят на два типа – вертикални пояси обрамчващи носеща зидария и носещи стоманобетонни колони. Вертикалните пояси не се усилват. Колоните се усилват,за за да могат да поемат приспадащите им се товари и да отговарят на конструктивните изисквания на нормативните документи.

Година на проектиране: 2012г.

Година на построяване: 2013г.

РЗП: 765 м2