Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с преустройство на приземен етаж, УПИ XXIV-183, кв.50, квартал Бояна, гр.София

Код обект: 008.014
Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО
Вид строителство: Усилване и реконструкция
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Проектът третира усилването и надстрояването на съществуваща двуетажна сграда. Съществуващата сграда към момента се състои от партерен етаж, един надземен и покрив. Покривът е скатен и под него се оформя подпокривно пространство, което е се използва като склад. Сградата има почти разчупена в план форма смаксимални размери 12.25 / 11.05 м.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от гредови плочи и колони. Основите са ивични, като на места под колоните са оформени единични фундаменти. Покривът е с дървена конструкция. Сградата е проектирана и построена през 80 години и носи отпечатъка на проектирането през това време – тънки плочи и сравнително малки сечения на вертикалните елементи. Към момента на проектиране сградата не отговаря на действащата в момента нормативна уредба особено в поемането на хоризонтални сили.В момента конструкцията на сградата е в добро състояние. Не се забелязва пропадане на основите. С течение на времето са се появили пукнатини по някои конструктивни елементи, по-скоро вследствие на локални деформации.

Настоят проект има за цел да се направи нов етаж на кота +7,98, нов дървен покрив и да се усвои подпокривното пространство. За целта по контура на сградата е развита нова скелетна конструкция от колони и греди, върху която е стъпила новата плоча и покривът. За подпиране се ползват само две от съществуващите колони. Освен това Новата конструкция служи за обрамчване на съществуващата с цел поемане на земетръсното тегло на цялата сграда.

Година на проектиране 2015г.

Година на построяване 2020г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 590 м2