Технически дюдилижанс за 4 обекта в района на гр. Севлиево

Код обект: 050.007
Възложител: UKTAM Bulgaria LLC
Проектни части: Архитектура, Конструкции
Вид строителство: Ниско Строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена
Предназначение: Промишлени сгради
Кратко описание: Техническият доклад обхваща следните пет отделни обекта:

  1. Бивша фабрика за преработка на храни и консерви. Фабриката е разположена на площ 20300м2, и обхваща комплекс от 15 самостоятелни обекта – производствени халета, складове, администрация, магазин, портал различни обслужващи съоръжение и др. Сградите са с различен тип конструкция – монолитни стоманобетонни рамкови, монолитни сглобяеми, стоманени рамкови.
  2. Две двуетажни сгради с партер в гр.Севлиево. Сградите са с монолитна стоманобетонна рамкова конструкция. Обща застроена площ 2560м2.
  3. Комплекс от десет сгради и съоръжения – жилищна сградаи администрация, портиерна, склладове, обслужващи сгради. Сградите са с различен тип конструкция – монолитни стоманобетонни рамкови, монолитни сглобяеми, стоманени рамкови.
  4. Складова база в г. Севлиево. Сградата е със стоманена рамкова конструкция. Застроена площ 1837м2.

Направен е оглед на всички сгради и съоръжения в обектите.

Докладът дава становище относно текущото състояние на сградния фонд.  Също така се описват необходимите мероприятия за ремонт и довършителни работи, с приблизителна количествено-стойностна сметка.

Година на изготвяне 2017г.