Преустройство и надстройка на съществуваща жилищнасграда (бивше кметство) в къща за гости, находяща се в УПИ № I кв. 35 по плана на с. Генерал Тошево , област Ямбол

Код обект: 003.020
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и Реконструкции
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Обектът представлява реконструкция и надграждане на съществуваща жилищна сграда. Съществуващата сградата има неправилна в план форма с максимални размери дължина 13.30м., широчина 11,77м и височина 5.74м. Съдържа полувкопан сутерен, надземен етаж и покрив. Конструкцията е свързана каменна зидария за основи и сутеренни стени, стоманобетонна плоча, носеща зидария за първи етаж, дървен гредоред и дървен покрив. Сградата е строена през 30те години. Няма запазена проектна документация. Поради това е направено конструктивно обследване, установяващо геометрията на конструктивните елементи и якостните характеристики на бетона. Вертикалните носещи елементи и стоманобетонната плоча са добро състояние. Не се забелязват пукнатини и недопустими деформации в следствие на експлоатация и поддаване на опорите. В лошо състояние са гредореда над първи етаж и покривната конструкция. Същите подлежат на ремонт.

Реконструкцията на сградата се свежда до:
• Увеличаване на светлата височина в сутерена;
• Усилване на основите;
• Усилване на плочата на кота -0.05.
• Добавяне на ново стоманобетонно стълбище;
• Направа на ново стоманобетонна плоча на кота +2.88.
• Направа на нова частична подпокривна стоманобетонна плоча на кота +5.76.
• Направа на нова дървена покривна конструкция на кота +9.20, покриваща само асансьорното ядро.

Новото архитектурно решение изисква разрушаване на част от конструктивните елементи на къщата – покрива, гредореда под него, част от стоманобетонната плоча и част от носещата зидари.

Основите на сградата са във вид на ивични фундаменти – свързана каменна зидария с широчина 50см, закопана на около 1.80м под терена и 40-60см под кота фундамент. Поради нараствана на етажите на сградата се налага усилване на съществуващите основи. Усилването става с частично подкопаване на основите и изливане на бетон. Подкопаването става на тактове. Изливат и се нови стоманобетонни фундаменти под новите вертикали.

Съществуващата плоча е с дебелина 10см от бетон клас над B40, но с изключително малко армировка ф8/15 еднопосочна.  Това налага усилването и чрез изливане на нови стоманобетонни греди и монтирането на метални шини. Плочата на кота +2,83 е изцяло нова, стъпила по контура на съществуваща носеща зидария и на нови вертикални елементи в средата. Плочата на кота +5.71 също е изцяло нова стъпила на нови стоманобетонни колони. Предвидени са и стоманобетонни пояси в рамките на дървения покрив за обрамчване на зидарията и за монтиране на стоящите столици. Предвидени са и две метални греди за стъпване на междинни попове носещи дървената покривна конструкция.

Вертикалните носещи елементи са три типа – съществуваща каменна зидария в сутерена, съществуваща тухлена зидари от кота -0,05 до +2,83 и нови стоманобетонни колони. Съществуващите зидарии са в отлично състояние и могат да поемат приспадащите им се вертикални товари. Новите колони са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, вкл. причинените от него огъващи моменти.

В рамките на проекта има проектирани като самостоятелни обекти басейн, сграда фитнес и ограда.

Година на проектиране: 2008г.

РЗП: 400 м2