Възстановяване на изгубени строителни книжа на Административна сграда в УПИ ІV-283 , кв.4 , м. НПЗ Орион / идентификатор № 68134.2821.283 съглaсно кад.карта одобр. №РД.18-39 / 2011г.

Код обект: 003.025
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, сглобяема
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Обектът условно е разделен на три блока според функционалното си предназначение.

Блок А представлява административна сграда на два етажа с габарити 37,93/15,58м. Стълбищното ядро се намира между оси А и Б и 6 и 7. Максималната кота по височина е +8,40м. В сградата има и подземно котелно помещение.

Блок В е с размери в план 9,45/21,93м. Състои се от сутерен, партер и един наземен етаж. Най – долния етаж на кота -2,74 се намират помещения за съхранение на инвентар, а останалите два етажа са с административна функция. Стълбищното ядро се намира между оси И и З и 1 и 3. Максималната кота по височина е +8,40м.

Блок С представлява сграда с максимални размери 23,71/43,02 и с неправилна в план геометрия. Състои се от сутерен и един наземен етаж. В приземния етаж на кота -2,32 се намират техническо помещение и помещение за съхранение на инвентар. На кота +0,40 се намира приемна зала, конферентна зала, зали, помещения за инвентар и битови помещения.. Между двата етажа освен стълбищно ядро има и стоманобетонна клетка с подемник. Максималната кота по височина е +5,76м.

Връзката между блок А и блок С се осъществява посредством проход-топла връзка, чиято конструкция е монолитна, състояща се от стоманобетонни греди и колони.

Оделните блокове и свързващата конструкция са разделени конструтивно на неявна фуга.

Направено е частично заснемане на геометрията на конструктивните елементи и тяхното местоположение.
Заснети са вертикалните и хоризонталните елементи – колони, плочи и подови панели и типовете връзки между тях. Не е ясна геометрията на фундаментите, поради невъзможност за разкриването им. Не е правено заснемане и на скритите работи – вложена армировка в конструктивните елементи.

Фундирането на сградите  е върху стоманобетонни фундаменти. Конструкцията представлява сглобяема стоманобетонна скелетна, състояща се от стоманобетонни колони, стоманобетонни греди и подови 2Т панели. Връзката между колоните и гредите се осъществява посредстовом стоманобетонна планка, върху която има замонолитка и армировъчни пръти. Върху гредите лягат стоманобетонни 2Т панели. На места има участъци от плочата които са монолитно излети.

Към днешна дата конструкцията на сградата е в добро състояние. Не се забелязат недопустими деформации и пукнатини. На места личат следи от стари течове, които към настоящия момент са овладени. Заснетите връзки между отделните елементи са в добро състояние и няма нужда да се реновират.

Година на проектиране: 2012г.

РЗП: 2200 м2